هشدار

دسته: کدهای کوتاه نوشته شده توسط Super User

هشدار!

این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب .

اخطار یا خطا!

این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب .

موفق!

این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب .

اطلاعات!

این یک متن نمونه می باشد برای مشاهده ی نحوه ی نمایش مطالب در قالب .